ఫ్యాక్టరీ టూర్

కార్యాలయం

fac11

సభా వరుస

fac22

CNC సెంటర్

fac33

శుభ్రమైన గది

fac44