ఫ్యాక్టరీ టూర్

కార్యాలయం

fac11

సభా వరుస

fac22

సిఎన్‌సి సెంటర్

fac33

పరిశుభ్రమైన గది

fac44